nhặt được chúa tể biển sâu

Tên Hán Việt: Kiểm đáo nhất chỉ rạm hải chi công ty (link)

Tác giả: Nhược Ương Quân (若鸯君)

Bạn đang xem: nhặt được chúa tể biển sâu

Bản gốc: 90 chương + đang được ghi chép phiên nước ngoài ▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ █ 98 %

Bản edit: 𝐍𝐨𝐰 𝐥𝐨𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠. . . ⋘ Tʀᴀɴsᴍɪssɪᴏɴ ᴇʀʀᴏʀ. Pʟᴇᴀsᴇ ᴛʀʏ ᴀɢᴀɪɴ ʟᴀᴛᴇʀ. ⋙

Tag: vẹn toàn lịch sự – đam mỹ – sau này – HE – tình thân – ngọt sủng – niên hạ – công ty thụ – Hotgirl ngư – linh dị thần tai quái – 1v1

Edit: Lanius, SamSam

Link Wattpad: |̲̅̅📀̲̅̅|̲̅̅=̲̅̅|̲̅̅📀̲̅̅|

●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●

Văn án

•° 1 °•ʚʘ)͜͡˒ ⋊•° 2 °•ʚʘ)͜͡˒ ⋊•° 3 °•ʚʘ)͜͡˒ ⋊•° 4 °•ʚʘ)͜͡˒ ⋊•° 5 °•

•° 6 °•ʚʘ)͜͡˒ ⋊•° 7 °•ʚʘ)͜͡˒ ⋊•° 8 °•ʚʘ)͜͡˒ ⋊•° 9 °•ʚʘ)͜͡˒ ⋊•° 10 °•

•° 11 °•ʚʘ)͜͡˒ ⋊•° 12 °•ʚʘ)͜͡˒ ⋊•° 13 °•ʚʘ)͜͡˒ ⋊•° 14 °•ʚʘ)͜͡˒ ⋊•° 15 °•

•° 16 °•ʚʘ)͜͡˒ ⋊•° 17 °•ʚʘ)͜͡˒ ⋊•° 18 °•ʚʘ)͜͡˒ ⋊•° 19 °•ʚʘ)͜͡˒ ⋊•° 20 °•

•° 21 °•ʚʘ)͜͡˒ ⋊•° 22 °•ʚʘ)͜͡˒ ⋊•° 23 °•ʚʘ)͜͡˒ ⋊•° 24 °•ʚʘ)͜͡˒ ⋊•° 25 °•

Xem thêm: truyện không yêu không vui

•° 26 °•ʚʘ)͜͡˒ ⋊•° 27 °•ʚʘ)͜͡˒ ⋊•° 28 °•ʚʘ)͜͡˒ ⋊•° 29 °•ʚʘ)͜͡˒ ⋊•° 30 °•

•° 31 °•ʚʘ)͜͡˒ ⋊•° 32 °•ʚʘ)͜͡˒ ⋊•° 33 °•ʚʘ)͜͡˒ ⋊•° 34 °•ʚʘ)͜͡˒ ⋊•° 35 °•

•° 36 °•ʚʘ)͜͡˒ ⋊•° 37 °•ʚʘ)͜͡˒ ⋊•° 38 °•ʚʘ)͜͡˒ ⋊•° 39 °•ʚʘ)͜͡˒ ⋊•° 40 °•

•° 41 °•ʚʘ)͜͡˒ ⋊•° 42 °•ʚʘ)͜͡˒ ⋊•° 43 °•ʚʘ)͜͡˒ ⋊•° 44 °•ʚʘ)͜͡˒ ⋊•° 45 °•

•° 46 °•ʚʘ)͜͡˒ ⋊•° 47 °•ʚʘ)͜͡˒ ⋊•° 48 °•ʚʘ)͜͡˒ ⋊•° 49 °•ʚʘ)͜͡˒ ⋊•° 50 °•

•° 51 °•ʚʘ)͜͡˒ ⋊•° 52 °•ʚʘ)͜͡˒ ⋊•° 53 °•ʚʘ)͜͡˒ ⋊•° 54 °•ʚʘ)͜͡˒ ⋊•° 55 °•

•° 56 °•ʚʘ)͜͡˒ ⋊•° 57 °•ʚʘ)͜͡˒ ⋊•° 58 °•ʚʘ)͜͡˒ ⋊•° 59 °•ʚʘ)͜͡˒ ⋊•° 60 °•

•° 61 °•ʚʘ)͜͡˒ ⋊•° 62 °•ʚʘ)͜͡˒ ⋊•° 63 °•ʚʘ)͜͡˒ ⋊•° 64 °•ʚʘ)͜͡˒ ⋊•° 65 °•

•° 66 °•ʚʘ)͜͡˒ ⋊•° 67 °•ʚʘ)͜͡˒ ⋊•° 68 °•ʚʘ)͜͡˒ ⋊•° 69 °•ʚʘ)͜͡˒ ⋊•° 70 °•

•° 71 °•ʚʘ)͜͡˒ ⋊•° 72 °•ʚʘ)͜͡˒ ⋊•° 73 °•ʚʘ)͜͡˒ ⋊•° 74 °•ʚʘ)͜͡˒ ⋊•° 75 °•

•° 76 °•ʚʘ)͜͡˒ ⋊•° 77 °•ʚʘ)͜͡˒ ⋊•° 78 °•ʚʘ)͜͡˒ ⋊•° 79 °•ʚʘ)͜͡˒ ⋊•° 80 °•

Xem thêm: dư tình khả đãi truyện tranh

•° 81 °•ʚʘ)͜͡˒ ⋊•° 82 °•ʚʘ)͜͡˒ ⋊•° 83 °•ʚʘ)͜͡˒ ⋊•° 84 °•ʚʘ)͜͡˒ ⋊•° 85 °•

•° 86 °•ʚʘ)͜͡˒ ⋊•° 87 °•ʚʘ)͜͡˒ ⋊•° 88 °•ʚʘ)͜͡˒ ⋊•° 89 °•ʚʘ)͜͡˒ ⋊•° 90 °•

Tác giả

Bình luận