đại lão lại muốn tan vỡ

 • Reads 365,477
 • Votes 39,369
 • Parts 200

Ongoing, First published Apr 10, 2021

Bạn đang xem: đại lão lại muốn tan vỡ

Table of contents

 • Chương 196: Quyền ngôi nhà thực ngạo kiều(*) (1)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 197: Quyền ngôi nhà thực ngạo kiều (2)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 198: Quyền ngôi nhà thực ngạo kiều (3)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 199: Quyền ngôi nhà thực ngạo kiều (4)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 200: Quyền ngôi nhà thực ngạo kiều (5)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 201: Quyền ngôi nhà thực ngạo kiều (6)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 202: Quyền ngôi nhà thực ngạo kiều (7)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 203: Quyền ngôi nhà thực ngạo kiều (8)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 204: Quyền ngôi nhà thực ngạo kiều (9)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 205: Quyền ngôi nhà thực ngạo kiều (10)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 206: Quyền ngôi nhà thực ngạo kiều (11)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 207: Quyền ngôi nhà thiệt kiêu ngạo (12)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 208: Quyền ngôi nhà thực ngạo kiều (13)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 209: Quyền ngôi nhà thực ngạo kiều (14)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 210: Quyền ngôi nhà thực ngạo kiều (15)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 211: Quyền ngôi nhà thực ngạo kiều (16)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 212: Quyền ngôi nhà thực kiêu ngạo (17)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 213: Quyền ngôi nhà thực ngạo kiều (18)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 214: Quyền ngôi nhà thực ngạo kiều (19)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 215: Quyền ngôi nhà thực ngạo kiều (20)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 216: Quyền ngôi nhà thực ngạo kiều (21)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 217: Quyền ngôi nhà thực ngạo kiều (22)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 218: Quyền ngôi nhà thực ngạo kiều (23)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 219: Quyền ngôi nhà thực ngạo kiều (24)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 220: Quyền ngôi nhà thực ngạo kiều (25)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 221: Quyền ngôi nhà thực ngạo kiều (26)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 222: Quyền ngôi nhà thực ngạo kiều (27)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 223: Quyền ngôi nhà thực ngạo kiều (28)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 224: Quyền ngôi nhà thực ngạo kiều (29)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 225: Quyền ngôi nhà thực ngạo kiều (30)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 226: Quyền ngôi nhà thực ngạo kiều (31)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 227: Quyền ngôi nhà thực kiêu ngạo (32)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 228: Quyền ngôi nhà thực ngạo kiều (33)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 229: Quyền ngôi nhà thực ngạo kiều (34)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 230: Quyền ngôi nhà thực ngạo kiều (35)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 231: Quyền ngôi nhà thực ngạo kiều (36)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 232: Quyền ngôi nhà thực ngạo kiều (37)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 233: Quyền ngôi nhà thực ngạo kiều (38)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 234: Quyền ngôi nhà thực ngạo kiều (39)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 235: Quyền ngôi nhà thiệt ngạo kiều (40)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 236: Quyền ngôi nhà thực ngạo kiều (41)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 237: Quyền ngôi nhà thiệt ngạo kiều (42)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 238: Quyền ngôi nhà thực ngạo kiều (43)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 239: Quyền ngôi nhà thực kiêu ngạo (44)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 240: Quyền ngôi nhà thực ngạo kiều (45)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 241: Quyền ngôi nhà thực ngạo kiều (46)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 242: Quyền ngôi nhà thực ngạo kiều (47)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 243: Quyền ngôi nhà thực ngạo kiều (48)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 244: Quyền ngôi nhà thực ngạo kiều (49)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 245: Quyền ngôi nhà thực ngạo kiều (50)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 246: Quyền ngôi nhà thực ngạo kiều (51)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 247: Quyền ngôi nhà thực ngạo kiều (52)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 248: Quyền ngôi nhà thực ngạo kiều (53)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 249: Quyền ngôi nhà thực ngạo kiều (54)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 250: Quyền ngôi nhà thực ngạo kiều (55)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 251: Quyền ngôi nhà thực kiêu ngạo (56)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 252: Quyền ngôi nhà thực ngạo kiều (57)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 253: Quyền ngôi nhà thực ngạo kiều (58)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 254: Quyền ngôi nhà thực ngạo kiều (59)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 255: Quyền ngôi nhà thực ngạo kiều (60)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 256: Quyền ngôi nhà thực ngạo kiều (61)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 257: Quyền ngôi nhà thực ngạo kiều (62)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 258: Quyền ngôi nhà thực ngạo kiều (63)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 259: Quyền ngôi nhà thực ngạo kiều (64)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 260: Quyền ngôi nhà thực ngạo kiều (65)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 261: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (1)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 262: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (2)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 263: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (3)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 264: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (4)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 265: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (5)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 266: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (6)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 267: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (7)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 268: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (8)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 268: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (9)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 269: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (10)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 270: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (11)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 271: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (12)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 272: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (13)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 273: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (14)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 274: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (15)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 275: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (16)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 276: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (17)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 277: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (18)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 278: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (19)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 279: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (20)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 280: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (21)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 281: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (22)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 282: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (23)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 283: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (24)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 284: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (25)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 285: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (26)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 286: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (27)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 287: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (28)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 288: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (29)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 289: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (30)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 290: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (31)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 291: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (32)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 292: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (33)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 293: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (34)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 294: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (35)

  Xem thêm: rút thẻ vô tận mỗi ngày một tỷ

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 295: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (36)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 296: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (37)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 297: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (38)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 298: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (39)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 299: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (40)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 300: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (41)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 301: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (42)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 302: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (43)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 303: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (44)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 304: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (45)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 305: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (46)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 306: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (47)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 307: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (48)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 308: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (49)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 309: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (50)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 310: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (51)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 311: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (52)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 312: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (53)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 313: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (54)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 314: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (55)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 315: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (56)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 316: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (57)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 317: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (58)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 318: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (59)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 319: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (60)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 320: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (61)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 321: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (62)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 322: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (63)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 323: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (64)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 324: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (65)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 325: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (66)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 326: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (67)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 327: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (68)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 328: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (69)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 329: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (70)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 330: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (71)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 331: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (72)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 332: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (73)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 333: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (74)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 334: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (75)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 335: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (76)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 336: Xin kính chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (77)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 337: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (1)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 338: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (2)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 339: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (3)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 340: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (4)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 341: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (5)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 342: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (6)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 343: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (7)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 344: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (8)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 345: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (9)

  Sun, Oct 3, 2021

 • Chương 346: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (10)

  Sun, Oct 3, 2021

 • Chương 347: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (11)

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 348: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (12)

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 349: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (13)

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 350: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (14)

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 351: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (15)

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 352: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (16)

  Sat, Oct 9, 2021

 • Chương 353: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (17)

  Sat, Oct 9, 2021

 • Chương 354: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (18)

  Sat, Oct 9, 2021

 • Chương 355: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (19)

  Sat, Oct 9, 2021

 • Chương 356: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (20)

  Sat, Oct 9, 2021

 • Chương 357: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (21)

  Tue, Oct 12, 2021

 • Chương 358: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (22)

  Tue, Oct 12, 2021

 • Chương 359: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (23)

  Tue, Oct 12, 2021

 • Chương 360: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (24)

  Tue, Oct 12, 2021

 • Chương 361: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (25)

  Tue, Oct 12, 2021

 • Chương 362: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (26)

  Tue, Oct 12, 2021

 • Chương 363: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (27)

  Tue, Oct 12, 2021

 • Chương 364: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (28)

  Tue, Oct 12, 2021

 • Chương 365: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (29)

  Tue, Oct 12, 2021

 • Chương 366: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (30)

  Tue, Oct 12, 2021

 • Chương 367: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (31)

  Sat, Oct 16, 2021

 • Chương 368: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (32)

  Mon, Oct 18, 2021

 • Chương 369: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (33)

  Mon, Oct 18, 2021

 • Chương 370: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (34)

  Mon, Oct 18, 2021

 • Chương 371: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (35)

  Mon, Oct 18, 2021

 • Chương 372: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (36)

  Mon, Oct 18, 2021

 • Chương 373: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (37)

  Mon, Oct 18, 2021

 • Chương 374: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (38)

  Mon, Oct 18, 2021

 • Chương 375: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (39)

  Mon, Oct 18, 2021

 • Chương 376: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (40)

  Mon, Oct 18, 2021

 • Chương 377: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (41)

  Sun, Oct 31, 2021

 • Chương 378: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (42)

  Sun, Oct 31, 2021

 • Chương 379: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (43)

  Sun, Oct 31, 2021

 • Chương 380: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (44)

  Sun, Oct 31, 2021

 • Chương 381: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (45)

  Sun, Oct 31, 2021

 • Chương 382: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (46)

  Tue, Nov 2, 2021

 • Chương 383: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (47)

  Tue, Nov 2, 2021

 • Chương 384: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (48)

  Tue, Nov 2, 2021

 • Chương 385: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (49)

  Tue, Nov 2, 2021

 • Chương 386: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (50)

  Tue, Nov 2, 2021

 • Chương 387: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (51)

  Wed, Nov 10, 2021

 • Chương 388: Tiều kiều hoa vs Ma tôn (52)

  Wed, Nov 10, 2021

 • Chương 389: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (53)

  Wed, Nov 10, 2021

 • Chương 390: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (54)

  Wed, Nov 10, 2021

 • Chương 391: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (55)

  Wed, Nov 10, 2021

 • Chương 392: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (56)

  Wed, Nov 10, 2021

 • Chương 393: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (57)

  Wed, Nov 10, 2021

  Xem thêm: yêu hận vô tận

 • Chương 394: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (58)

  Wed, Nov 10, 2021

Tên Hán Việt: Đại lão hựu yếu hèn băng phôi liễu
  Tác giả: Tần Nguyên
  Tình trạng: Còn tiếp
  Tình trạng: theo dõi tiến trình truyện đăng
  Editor: Mẫn Nhi
  Thể loại: Nguyên quý phái, Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE,... 
  Văn án:
  Hệ thống [ Ký ngôi nhà, tao tiếp tục nỗ lực chung cô hối lỗi trở nên một người chất lượng tốt, không thể là tội phạm!]
  Ký ngôi nhà Nam Nhiễm: "Ồ"
  Thiếu niên băng lãnh lên đường từng bước từng đặt chân tới trước mặt mũi cô: Cô là ai?
  Nhiếp Chính Vương quyền khuynh thiên hạ, ánh nhìn bễ nghễ coi trực tiếp vô cô: Nữ tử ngôi nhà này sao lại ở đây?
  Nam Nhiễm lặng ngắt, tiến công mê man khênh lên đường.
  Thiếu gia căn bệnh kiều buồn chán chỉ trực tiếp mặt mũi cô: Còn kế tiếp lại thời gian gần đây, tôi ngay lập tức thịt bị tiêu diệt cô.
  Nam Nhiễm:...., tiến công mê man khênh lên đường.
  Hình ảnh Đế hắc hóa cười cợt tươi tỉnh như hoa anh túc: Cô là ngôi nhà sản xuất?
  Lời còn ko thưa hoàn thành.
  Nam Nhiễm vẫn hãy nhanh tay tiến công mê man người tao, đang được sẵn sàng khênh người lên đường.
  Biểu tình của khối hệ thống ngày càng hoảng sợ hãi.
  [Ký ngôi nhà, cô cô cô, đấy là đang khiến gì a~?]
  Nam Nhiễm chỉ điềm đạm đáp lời: Đương nhiên là nhốt vô chống tối, ỉm lên đường.
  Hệ thống bị dọa dẫm [Không nên tất cả chúng ta vẫn thỏa thuận hợp tác chất lượng tốt mong muốn trở nên một nhân loại mới nhất hoặc sao?]
  Nam Nhiễm sau khoản thời gian nghe hoàn thành, chỉ cười cợt vài ba giờ đồng hồ, ngữ điệu lười biếng,lười nhác nhác vang lên: Hệ thống chất lượng tốt của tao, ngươi đem nên suy nghĩ cơ hội lần mang lại tao một chiếc lồng Fe thiệt chắc chắn không?
  Hệ thống, sửng bức. [A!!!!!!!]
  ...
  Lưu ý:
  1/Truyện dịch theo dõi bạn dạng convert nên ko thể này như là không còn 100%. 
  2/Truyện edit chưa tồn tại sự đồng ý của người sáng tác ao ước người xem chớ lấy lên đường ltinh tinh.
  3/ Đọc truyện văn minh, comment mưu trí.

#5hài