Cấu trúc đề thi tham khảo họckỳ 1 môn Sử khối 11

2012-2013
Lịch sử lớp 11
 
Cấu trúc đề Chủ đề Mức độ nhận thức Tổng cộng
Nhận biết Thông Hiểu Vận dụng
Phần chung Các nước châu Á, châu Phi, khu vực Mĩ Latinh (thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX). Câu 1(3.0đ) 1.0
(33.3%)
1.0
(33.3%)
1.0
(33.3%)                                                                          
3.0 (100%)
Các nước châu Á, châu Phi, khu vực Mĩ Latinh (thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX).Câu 2(2.0đ) 1.0
(50%)
  1.0
(50%)
2.0
(100%)
Chiến tranh thế giới thứ nhất (914-1918). Câu 3(2.0) 1.0
(50%)
1.0
(50%)
  2.0
(100%)
Tổng cộng 3.0
(43.0%)
2.0
(28.5%)
2.0
(28.5%)
7.0 (100%)
Phần riêng Các nước châu Á, châu Phi, khu vực Mĩ Latinh (thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX). Câu 4a(3.0đ) 2.0
(66.6%)
1.0
(33.3%)
  3.0
(100%)
 
Các cuộc cách mạng Tư sản (Từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII). Câu 4b(3.0đ) 2.0
(66.6%)
1.0
(33.3%)
  3.0
(100%)
 
Tổng phần riêng 2.0
(66.6%)
1.0
(33.3%)
  3.0
(100%)
 
Tổng toàn bài 5.0
(50%)
3.0
(30%)
2.0
(20%)
10.0
(100%)