Cấu trúc đề thi tham khảo họckỳ 1 môn Hóa khối 12

2012-2013
Hóa học lớp 12
 
Chủ đề   Các mức độ cần đánh giá Tổng
Số
Biết Hiểu Vận dụng
TN TL TN TL TN TL  
Phần chung cho tất cả thí sinh 32 câu
Este, lipit Số câu
Điểm
2
(1,2)
  1
(3)
  1
(4)
  4
   1,0
Cacbohiđrat Số câu
Điểm
0   1
(5)
  1
(6)
  2
    0,5
Amin. Amino axit và protein Số câu
Điểm
3
 (7,8,9)
  2
(10,11)
  1
(12)
  6
       1,5
Polime và vật liệu polime Số câu
Điểm
1
(13)
  1
(14)
      2
    0,5
Tổng hợp nội dung các kiến thức hóa hữu cơ Số câu
Điểm
7
(15-21)
  3
(22,23,24)
  2
(25,26)
  12
         3,0
Đại cương về kim loại Số câu
Điểm
4
(27-30)
  1
(31)
  1
(32)
  6
   1,5
Phần riêng – chương trình cơ bản: 8 câu
Este, lipit,cacbohidrat
Amin. Amino axit và protein; vật liệu polime
Số câu
Điểm
1
(33)
  1
(34)
  1
(35)
  3
   0,75
Số câu
Điểm
1
(36)
  1
(37)
  1
(38)
  3
 0,75
 
Đại cương về kim loại Số câu
Điểm
1
(39)
  1
(40)
      2
     0,5
Phần riêng – chương trình nâng cao: 8 câu
Este, lipit, chất giặt rửa tổng hợp: cacbohidrat Số câu
Điểm
1
(41)
  1
(42)
      2
     0,5
Amin.Amino axit và protein; vật liệu polime Số câu
Điểm
    1
(43)
  1
(44)
  2
     0,5
Đại cương về kim loại, kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ Số câu
Điểm
2
(45,46)
  1
(47)
  1
(48)
  4
    1,0
Tổng Số câu
Điểm
17+13
  17+13
  9+3
    9+3
  6+2
  6+2
  32+8
32+8